Coördinator

De gemeenten Blankenberge, De Haan, Oostende en Middelkerke hebben de krachten gebundeld en werken samen en overkoepelend een cultureel erfgoedbeleid uit. Hiertoe werd onder de noemer ‘Kusterfgoed’ een projectvereniging en een erfgoedcel opgericht. De projectvereniging sloot met de Vlaamse overheid een cultureel erfgoedconvenant af waardoor de vereniging kan rekenen op voldoende middelen om de werking van de erfgoedcel te garanderen tot 31/12/2020. De erfgoedcel krijgt als opdracht mee het roerend en immaterieel erfgoed van de kustregio in het algemeen, en van de vier partnergemeenten in het bijzonder, in kaart te brengen, te helpen bewaren en bekend te maken bij het publiek. Hiervoor wordt intens samengewerkt met lokale en bovenlokale erfgoedpartners, zowel professionele actoren als vrijwilligers.

  • Erfgoedcel Kusterfgoed, Oostende
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 22/10/2018

Over deze job

De coördinator staat aan het hoofd van de erfgoedcel en geeft leiding aan de deskundigen en projectmedewerker. Hij/zij rapporteert aan het directiecomité, de Raad van Bestuur en de Stuurgroep. De coördinator zal de beleidsinhoudelijke missie/visie van de regio inzake erfgoed, zoals geconcretiseerd in het cultureel-erfgoedconvenant afgesloten met de Vlaamse overheid, uitvoeren, bewaken en verder verfijnen. In nauw overleg met het directiecomité en de raad van bestuur van projectvereniging Kusterfgoed coördineert en optimaliseert de coördinator de culturele erfgoedwerking van de regio. Dit gebeurt aan de hand van diverse projecten op korte en lange termijn. De coördinator waakt over de publieksgerichtheid van de projecten en de afstemming ervan op het brede erfgoedbeleid. De coördinator ziet toe op de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen en op de administratieve aangelegenheden teneinde de erfgoedcel optimaal te ondersteunen bij het uitoefenen van haar werkzaamheden. Daarbij zal de coördinator steeds trachten de zakelijke en administratieve processen te stroomlijnen teneinde de beschikbare budgetten zo goed mogelijk te kunnen aanwenden.

Bijkomende info

Gepost op 2018-10-02