Projectmedewerker

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen voor en voert het uit. Vanuit die optiek inventariseert en beschermt het gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunt het burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met adviezen en premies. Het draagt ten slotte de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover.

  • Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 17/12/2018

Over deze job

  • Opvolgen van het dossier WO I: Voor het dossier van de Militaire begraafplaatsen en monumenten van de Eerste Wereldoorlog heeft het Werelderfgoedcomité de behandeling uitgesteld, in afwachting van de reflectie over sites gelinkt aan recente conflicten en andere negatieve herinneringen die voor verdeeldheid kunnen zorgen. Het Comité heeft beslist dat deze reflectie tegen de zomer van 2020 afgerond moet zijn. Vlaanderen zal actief participeren in dit initiatief dat Unesco vermoedelijk ten laatste begin 2019 opstart. Het agentschap implementeert de korte-termijn-oplossingen die in de studie over de bufferzones bij UNESCO-Werelderfgoed worden gepresenteerd. De Verklaring van Uitzonderlijke Universele Waarde voor de andere Vlaamse werelderfgoederen wordt omgezet in concrete criteria en kaders. De lokale besturen met Werelderfgoed op hun grondgebied worden uiteraard tijdig geïnformeerd en betrokken. Er wordt gestart met de voorbereiding van eventuele aanpassingen aan het regelgevend kader.
  • Facilitator depotnetwerk: Het Vlaamse depotnetwerk ondergaat de transitie van een centraal gecoördineerd naar een zelfstandig netwerk. De voorkeur gaat hierbij uit naar een wisselend voorzitterschap door de partners gecombineerd met een externe facilitator. Deze facilitator verzorgt de vergaderingen, bepaalt de agenda, regelt sprekers en verslag. De depotsector is nog in volle ontwikkeling en kan de nodige begeleiding gebruiken. Om het depotnetwerk tijdens deze transitie bij te staan, neemt het agentschap nog gedurende een beperkte periode (uitdovend) de rol van externe facilitator op. Tegelijkertijd ondersteunt de externe facilitator één van de partners om na verloop van tijd deze rol over te nemen.
  • Lanceren Vlaams werelderfgoednetwerk: Het is de bedoeling de Vlaamse werelderfgoedsteden ertoe aan te zetten een informeel netwerk op te starten om zo ideeën uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke initiatieven om het werelderfgoed in een uitstekende staat te behouden en te brengen. Het project ‘lanceren Vlaams werelderfgoednetwerk’ is een specifiek en kortlopend project, waarbij de projectmedewerker in de eerste plaats bij de betrokken steden peilt naar de verwachtingen, kijkt naar binnenlandse en buitenlandse voorbeelden en op basis daarvan een voorstel van structuur uitwerkt en lanceert.

Bijkomende info

Gepost op 2018-11-30