Algemeen directeur

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw is sinds 2008 het steunpunt voor cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. We ondersteunen het erfgoedwerk voor de roerend en immaterieel cultureel-erfgoedsector. We organiseren ook jaarlijks Erfgoeddag.

 • FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 30/9/2019

Over deze job

 • Visie en strategie
  • Ontwikkelt de algemene visie en strategie vanuit een erfgoedbrede benadering. Volgt daarbij ook de relevante beleidsontwikkelingen op in andere relevante beleidsdomeinen, zoals onroerend erfgoed, toerisme en onderwijs.
  • Waakt over de waarden, de professionele deontologie en de neutrale positie van het steunpunt in het veld en t.o.v. het beleid.
  • Zet op een evenwichtige en transparante wijze de beschikbare middelen in voor de uitvoering van de doelstellingen, met aandacht voor evenwichten tussen de verschillende disciplines en sectoren in het veld.
  • Is alert voor relevante evoluties in de samenleving, en toetst de werking daar voortdurend aan af. Zorgt er meer bepaald voor dat de organisatie handelt naar de principes van duurzaamheid en is sensitief voor diversiteitsdenken.
  • Houdt de vinger aan de pols van innovatieve en internationale (beleids)ontwikkelingen m.b.t. cultureel erfgoed(werk) en zet deze deskundigheid samen met de adviseurs in voor het veld.
 • Netwerking en beleid
  • Coördineert als algemeen directeur de rol en kerntaak van het steunpunt als platform. Stimuleert actief samenwerking en netwerking en verzorgt daartoe de relaties met de strategische partners in de culturele bovenbouw en met de overlegstructuren in de sector, in samenwerking met de sectorcoördinatoren.
  • Versterkt de zichtbaarheid van het Vlaamse cultureel-erfgoedveld in het buitenland en ontwikkelt en coördineert daartoe de internationale netwerking en communicatie van de organisatie, in overleg en samenwerking met relevante partners bij de overheid en in het veld.
  • Bouwt duurzame relaties op met strategische partners bij de Vlaamse overheid, zoals het Vlaams Parlement, de Vlaamse minister van Cultuur en zijn/haar kabinet, de Vlaamse administratie(s), de adviserende commissies, enz.
  • Gaat in overleg met de lokale besturen en hun netwerkorganisatie VVSG, en meer bepaald ook met de kunststeden.
  • Verzorgt de relaties met strategische partners in de aangrenzende beleidsdomeinen, meer bepaald ook met het veld van onroerend erfgoed, toerisme, onderwijs en onderzoek, en bouwt daarbij telkens ook op de expertise en netwerken van de stafmedewerkers.
 • Dienstverlening en medewerkersbeleid
  • Ontwikkelt met de organisatie een aanbod dat zo goed als mogelijk afgestemd is op de noden van de doelgroepen in het veld en van de gebruikers van de diensten van de organisatie. Evalueert daartoe systematisch de kwaliteit van de dienstverlening.
  • Geeft coachend en participatief leiding en zorgt ervoor dat de medewerkers hun rollen en taken ten volle kunnen opnemen vanuit een maximale taakautonomie. Inspireert en motiveert.
  • Zet via het VTO-beleid intensief in op de ontwikkeling van de talenten, de kennis en de praktijkvaardigheden van de medewerkers om deze kennis en vaardigheden te delen met elkaar en met het veld.
  • Implementeert een zorgzaam medewerkersbeleid met het oog op een stimulerende, open en gezonde werkomgeving.
 • Relatie met de raad van bestuur en de algemene vergadering
  • Legt samen met de zakelijk directeur verantwoording af aan de raad van bestuur en de algemene vergadering en rapporteert over de strategie, het gevoerde beleid en de resultaten.
  • Implementeert verder de principes m.b.t. goed bestuur in de organisatie en betrekt het bestuur actief bij de werking.

Bijkomende info

Gepost op 2019-09-02