Algemeen directeur cultuur, jeugd en sport

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en staat open voor iedereen die aansluiting zoekt bij het Nederlandstalig netwerk in Brussel. De VGC is als overheidsbestuur bevoegd voor stedelijk beleid, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, studentenzaken, welzijn, gezondheid en gezin.

 • Vlaamse Gemeenschapscommissie, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 12/12/2021

Over deze job

Als mandaathouder ben je het gezicht en aanspreekpunt van de administratie van de VGC voor de verschillende stakeholders, zowel intern als extern. Als lid van het managementcomité, gecoördineerd door de leidend ambtenaar, bestuur je mee de organisatie en draag je de missie en visie van de VGC uit. Als algemeen directeur leid en coördineer je de algemene directie bij het realiseren van vooropgestelde doelstellingen en de uitvoering van het beleid. Je hebt een duidelijke visie over hoe je vanuit je specifieke domein een meerwaarde kan betekenen voor de VGC als dynamische overheidsorganisatie binnen de grootstedelijke context van Brussel. De beleidsdoelstellingen van het College vormen hierbij het uitgangspunt. Je volgt maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen op de voet, met bijzondere aandacht voor innovaties en diversiteit. Met respect voor de regels en de procedures die gelden in een overheidscontext ga je creatief en flexibel om met complexe vraagstukken. Je hebt voeling met Brussel.

Als algemeen directeur Cultuur, Jeugd en Sport ben je verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie rond deze beleidsthema’s. Hiervoor neem je de volgende specifieke opdrachten op:

 • Vorm geven aan de missie, visie en strategische keuzes in de werking van de algemene directie;
 • Coördineren van de werkzaamheden en processen inzake beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en -evaluatie: uitvoeren en evalueren van het strategisch meerjarenplan van de VGC;
 • Motiveren, aansturen en ondersteunen van je team;
 • Budgetopmaak en -beheer en opvolging;
 • Stimuleren van de interne samenhang, zowel tussen de verschillende deelwerkingen van de algemene directie als met de andere organisatieonderdelen;
 • Coördineren van de planning en organisatie vanuit de algemene directie met het oog op een performante dienstverlening aan interne en externe klanten, en het initiëren van veranderingsprocessen om de dienstverlening bij te sturen waar nodig;
 • Vertegenwoordigen van de VGC bij en onderhouden van contacten met externe partners, om een goede informatiedoorstroming te verzekeren en op de hoogte te blijven van de noden van de Brusselaars en van de actoren op het terrein;
 • Opvolgen van de evoluties rond de beleidsthema’s;
 • Opvolgen van de (wijzigingen in) beleidskaders en van de regelgeving in de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Sport.

Bijkomende info

Gepost op 2021-11-02