Directeur personeel & organisatie

De Munt is het federale operahuis in de hoofdstad van Europa dat internationaal gerenommeerde operaproducties realiseert en tevens dansprogrammering, concerten en recitals presenteert.

 • De Munt, Brussel
 • Type: Voltijds

Over deze job

De belangrijkste taak van deze functie bestaat erin te zorgen voor een aanvullende visie, leiding, coördinatie en controle van de verschillende activiteiten met betrekking tot personeelsbeheer. Daarnaast vormen mvo-beleid, welzijn op het werk en de digitale transformatie enkele van de belangrijke uitdagingen van de functie van directeur personeel en organisatie.

 • Vaststelling en ontwikkeling van het algemene hr-beleid:
  • Je bepaalt het personeelsbeleid op lange termijn in overleg met de algemeen & artistiek directeur, de andere leden van het directiecomité en de naaste medewerkers (je bepaalt het organigram, het loon- en aanwervingsbeleid, je legt de human resources-projecten vast enz.);
  • Je vertaalt het personeelsbeleid op lange termijn naar een beleid op korte termijn (je stelt jaarprogramma’s en actieplannen op) samen met de directe medewerkers (je ontwerpt processen, systemen en procedures).
 • Sturing en uitvoering van personeelsaangelegenheden:
  • Je initieert, stuurt en beheert projecten en processen op het gebied van personeelsbeheer (bv. functieclassificatie, aanwervings- en selectiebeleid, opleidingsbeleid, loopbaanontwikkelingsbeleid, salarisbeleid);
  • Je komt tussenbeide bij bepaalde sociale conflicten in bepaalde afdelingen of in de hele organisatie;
  • Je bereidt het vaste loonbudget voor en beheert dit in overleg met de financieel beheerder;
  • Je neemt het initiatief tot en neemt deel aan het sociaal en collectief overleg van de organisatie (vakbondsdelegaties enz.).
 • Coaching van medewerkers en leidinggevenden van de organisatie:
  • Je begeleidt, motiveert, evalueert en ontwikkelt de eigen medewerkers en de leidinggevenden van de organisatie;
  • Je betrekt je eigen medewerkers naargelang van hun vaardigheden.
 • Als gesprekspartner:
  • Je treedt op als gesprekspartner van derden (arbeidsmarktpartijen zoals uitzendbureaus, scholen, Forem, vakbonden enz.) voor alle vragen of regelingen op het gebied waarvoor je verantwoordelijk bent;
  • Je onderhandelt over sociale akkoorden met de vertegenwoordigers van de werknemers;
  • Je onderhandelt met de bevoegde officiële instanties en ministeries over overeenkomsten, subsidiedossiers en protocolakkoorden.

Bijkomende info

Gepost op 2022-09-16