Onafhankelijk bestuurder

MDD – voluit Museum Dhondt-Dhaenens – is de zetel en tevens de werknaam van de genoemde Stichting gevestigd in Sint-Martens-Latem. MDD is een onafhankelijke culturele organisatie die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid zowel voor haar kunstenwerking als voor haar erfgoedwerking. MDD werd opgericht in 1967 door het echtpaar Dhondt-Dhaenens dat zijn collectie schonk aan de stichting met als opdracht de kunstcollectie voor het publiek te ontsluiten en vernieuwende culturele manifestaties en tentoonstellingen te organiseren. MDD is bijgevolg al meer dan 50 jaar een hybride instelling die erfgoed en hedendaagse kunst verbindt en die tentoonstellingen presenteert waarvan vele nu als een mijlpaal worden gezien, en dit dankzij de persoonlijke inbreng van vele kunstenaars en hun omkadering, de vrijwilligers en de vele trouwe private en publieke schenkers doorheen de jaren. MDD staat zoals vele culturele organisaties voor bijzondere uitdagingen in de volgende jaren. Er wordt van de organisatie verwacht dat ze haar baanbrekend werk verderzet en tegelijkertijd een voorbeeldwerking op artistiek, museaal en zakelijk vlak ontplooit waarvoor de Stichting de infrastructuur, de middelen en het draagvlak dient te vinden. MDD wil daarom zijn bestuursorgaan versterken en de hele werking verder professionaliseren.

  • Museum Dhondt-Dhaenens, Sint-Martens-Latem
  • Type: Bijzonder statuut
  • Deadline: 3/6/2022 12:00

Over deze job

Het Bestuur doet nu een open oproep naar kandidaten die willen zetelen als onafhankelijke bestuurder in het Bestuur van de Stichting mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens (ondernemingsnummer 0408 375 344).

Gezien de positieve uitdagingen waarvoor MDD staat, en rekening houdende met de expertisegebieden van de huidige bestuurders, zoeken we twee tot drie onafhankelijke bestuurders die, naast algemene profielelementen en de nodige beschikbaarheid, expertise aanreiken op het vlak van erfgoed, juridische zaken, HR, en/of fondsenwerving. Kandidaten met een netwerk in de academische wereld en/ of de lokale cultuurgemeenschap en die de diversiteit op meerdere vlakken vergroten zouden een troef betekenen.

Het Bestuur heeft tot taak het beleid vast te leggen en toezicht te houden op de uitvoering ervan en op de realisatie van de doelstellingen van MDD. Het Bestuur duidt enkele bestuurders aan als leden van het Uitvoerend Comité dat belast is met het dagelijks beheer. Onverminderd deze bevoegdheidsverdeling kunnen bestuurders binnen hun expertiseveld als aanspreekpunt fungeren voor specifieke adviesvragen van de artistieke en/of zakelijke directeur. Het Bestuur komt vier tot vijf maal per jaar samen. Deze bijeenkomsten worden vooraf vastgelegd. Het mandaat is onbezoldigd en duurt 3 jaar. Mandaten zijn verlengbaar. Maximale duur van een mandaat is 12 jaar.

Bijkomende info

Gepost op 2022-04-15