Werkleider - verantwoordelijke van de dienst collectiebeheer

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bestaan uit het Museum voor Kunst- en Geschiedenis, het Muziekinstrumentenmuseum en de Hallepoort. Zij maken deel uit van de federale wetenschappelijke instellingen die onder de Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) ressorteren. De missie van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis is om mensen, kunst en geschiedenis met elkaar te verbinden en zo bij te dragen aan menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, wereldwijde gelijkheid, planetair welzijn, gevoel voor schoonheid en besef van tijd. Deze musea in Brussel, in het hart van Europa, wekken nieuwsgierigheid en verwondering over de werelden die vrouwen en mannen hebben gemaakt. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bieden democratiserende, inclusieve en meerstemmige ruimtes aan voor een kritische dialoog over verleden en toekomst. In vertrouwen bewaren en onderzoeken zij kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, wetenschappelijke data en documenten voor de samenleving. Ze stellen diverse herinneringen veilig voor toekomstige generaties. Ze garanderen gelijke rechten en gelijke toegang tot erfgoed en wetenschappelijke expertise.

 • Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 28/9/2023

Over deze job

Je draagt de hoofd- en eindverantwoordelijkheid van het collectie-, archief- en bibliotheekbeheer van de Federale Wetenschappelijke Instelling Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Meer bepaald draagt deze functie bij aan de doelstelling om het collectiebeheer te optimaliseren opdat het informatiebeheer, het fysieke collectiebeheer en de interne en externe dienstverlening voor onderzoekers en het publiek door het personeel en peers worden gezien als zijnde van grote of zelfs voorbeeldige kwaliteit.

 • Je zal de wetenschappelijke dienstverlening van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis versterken door de onderzoeksinfrastructuur die de erfgoedcollecties, de archieven en de bibliotheken zijn, optimaal en duurzaam te beheren en te ontsluiten.
 • Je zal hiertoe een strategie uitzetten die de bestaande strategieën van het federaal wetenschapsbeleid en van de KMKG ondersteunen en een operationeel plan ontwikkelen voor de preventieve conservatie, restauratie, inventarisatie, digitalisering en documentatie van de collecties.
 • In het bijzonder zal je collectiewerven opzetten en uitvoeren en de bouw van en verhuis naar een nieuw collectiedepot van a tot z leiden.
 • Je zal, in het kader van de wens om ook archief- en bibliotheekbeheer te optimaliseren en binnen het federaal wetenschapsbeleid te stroomlijnen, ook op dat vlak een plan opmaken en uitvoeren.
 • Je zorgt er niet alleen voor dat conservatoren, museum- en publiekwerkers, en interne en externe onderzoekers door je beheer in staat zijn om een wetenschappelijke output te produceren, maar zal ook zelf met je medewerkers een vooraanstaande wetenschappelijke rol opnemen met betrekking tot collectiebeheer.

Kerntaken zijn:

 • Met betrekking tot het collectiebeheer:
  • een voortdurende en diepgaande dialoog onderhouden met de museumteams (conservatoren, onderzoekers, tentoonstellingsmakers, …) om de behoeften op het gebied van conservering, restauratie, inventarisatie en documentatie van de collecties, met inbegrip van de archieven en bibliotheken, te vatten;
  • een strategie ontwikkelen en uitvoeren voor het beheer van collecties, archieven en bibliotheken, in een geest van optimalisatie en synergie met andere federale wetenschappelijke instellingen;
  • het uitvoeren van preventief conserveringstoezicht op alle collecties:
  • preventieve conservatieprioriteiten bepalen;
  • aankopen van apparatuur voor preventieve conservering centraliseren en optimaliseren;
  • de ontwikkelingen in de huidige opslagfaciliteiten opvolgen;
  • ervoor zorgen dat de huidige opslagfaciliteiten goed worden onderhouden;
  • de veiligheids- en beveiligingsprocessen in de reserves controleren en waar nodig aanpassen en nauw samenwerken met de veiligheids- en preventiediensten over prioriteiten voor de evacuatie van werken;
  • de inventaris en digitalisering van collecties beheren en ervoor zorgen dat de wettelijke bepalingen worden toegepast.
  • de bewegingen van collecties en inkomende en uitgaande leningen beheren.
 • Met betrekking tot de voorbereiding en opvolging van collectiewerven (« chantiers de collection »):
  • de methodologie en het programma voor collectiewerven voorstellen;
  • opstellen van specificaties en toezicht houden op dienstverleners die betrokken zijn bij deze projecten;
  • een functie-overschrijdend budget bepalen en beheren;
  • ervoor zorgen dat projecten volgens schema verlopen;
  • zorgen voor projectmanagement van collectiewerven.
 • Met betrekking tot het ontwerp en de bouw van een nieuw depot / conservatiecentrum:
  • voorbereiden en monitoren van alle collectiewerven voorafgaand aan de verhuizing van collecties naar het conserveringscentrum;
  • deelnemen aan het ontwerp en de toekomstige exploitatie van het depot;
  • deelnemen aan / leiden van vergaderingen ter voorbereiding van het project van het conservatiecentrum en, meer in het algemeen, aan alle collectiebeheer gerelateerde projecten;
  • anticiperen op alle operationele kwesties, in het bijzonder: klimaatbeheer, veiligheid, beveiliging, energiebesparing, ecodesign, …., zowel voor het depot als voor de tentoonstellingsruimtes.
 • Met betrekking tot de leiding van de musea:
  • actief deelnemen aan het beheer van de musea en aan de uitvoering van het strategisch plan, bijvoorbeeld als lid van of gast in de directieraad;
  • de strategische doelstellingen van het federaal wetenschapsbeleid mee realiseren en een voortrekkersrol spelen in de verwezenlijking van de synergie op vlak van collecties en collectiebeheer tussen de verschillende federale wetenschappelijke instellingen.

Bijkomende info

Gepost op 2023-09-12